Báo cáo Tài chính

Hoạt động của BFF được duy trì và phát triển nhờ vào sự trợ lực và lòng tin của Xã hội. Chính vì vậy, sự minh bạch, rõ ràng về tài chính và thông tin là việc BFF cam kết thực hiện nghiêm túc.

1. Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính của BFF

  • Thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận.
  • Không phân chia tài sản của chương trình BFF cho mục đích cá nhân trong quá trình chương trình BFF đang hoạt động.
  • Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của chương trình BFF với kiểm toán độc lập.
  • Khắc khe về chi tiêu để tập trung vốn vào nhưng mục tiêu của chương trình. Việc thu chi đều phải có chứng từ, hóa đơn cũng như kiểm duyệt của người phụ trách
  • Khách quan lựa chọn nhà cung cấp, tham khảo trên 2 phiên bản báo giá.
  • Có chính sách và kế hoạch tài chính rõ ràng, chi tiết, cụ thể để làm căn cứ cho việc thu chi của chương trình

2. Báo cáo Tài chính

Năm tài chính của BFF bắt đầu từ ngày 01/08 và kết thúc vào ngày 31/07 hàng năm. Báo cáo Tài chính hàng năm sẽ trình bày chi tiết về các nội dung sau:

  • Báo cáo khoản đóng góp của các NTT (dòng tiền vào cho chương trình)
  • Cân đối tài sản trong 1 kỳ
  • Báo cáo chi tiêu các khoản (dòng tiền ra của chương trình)

Công bố ngày 02/08/2013 – Cập nhật lần 1 ngày 02/08/2014.

————————————————————————————

Tin bài liên quan

Hỗ trợ BFF / Cập nhật Đóng góp